RODO

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE PHU MISZA EXPERT informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU MISZA EXPERT Michał Truszkowski; kontakt pod adresem e-mailowym: phumisza@gmail.com, tel.: 570102069
Dane osobowe przetwarzane będą w celach wykonania czynności niezbędnych do zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. archiwizacja, dochodzenie roszczeń, umożliwienie kontaktu w celu wykonania i rozliczenia umowy). W przypadku wyrażenia zgody osoby, które dane dotyczą, dane te będą przetwarzane w celu przesyłania przez Administratora informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b/c/f/ ww. Rozporządzenia. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes Administratora, który musi posiadać kontakt do Pani/Pana, aby mieć możliwość zawarcia lub wypełnienia i rozliczenia zawartej umowy. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ww. Rozporządzenia.
Odbiorcą danych jest ww. Administrator, w tym jego reprezentanci oraz pracownicy i współpracownicy wyznaczeni do wypełnienia zadań, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być udostępniane z branży IT lub obsługi prawnej, z którymi współpracuje Administrator oraz w ograniczonym zakresie swoim dostawcom w celu realizacji i rozliczeń zamówień składanych przez klientów.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do weryfikacji, przygotowania, obowiązywania, wykonania, rozliczenia i skutecznego rozwiązania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z Administratorem umowy albo okres realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, nie dłuższy niż 10 lat od zrealizowania celu, w którym dane zostały zebrane i są przetwarzane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych ww. Rozporządzeniem. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane nie zostaną użyte do profilowania osób.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem danych oraz uniemożliwienie kontaktu Administratora z osobą, której dane dotyczą. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, brak zgody uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.